info@superflatflooring.eu
+420 774 034 008
ocena jakości
identyfikacja wad
projekt sanacji
bez błędnych rozwiązań
bez projektów niskiej jakości
w celu długotrwałej używalności

Przeprowadzamy komplet badań w celu fachowej analizy stanu konstrukcji posadzki, projekty sanacji powierzchni oraz nadzór podczas wykonywania posadzek przemysłowych nadających się do bezproblemowego i wysoce produktywnego ruchu mechanizmów magazynowania.

Bez terminowej diagnostyki klient może obrać technicznie lub ekonomicznie nieodpowiedni rodzaj posadzki lub błędną technologię sanacji.

Bez jakościowej diagnostyki liczne przebudowy stają się źródłem nigdy niekończących się walk użytkownika posadzki z jej wadami, niższą produktywnością magazynu oraz uszkodzeniami wózków widłowych.

Bez przeprowadzenia końcowej inspekcji klient zapłaci za wykonanie posadzki z wadami ukrytymi lub wadami, które sam nie jest w stanie zidentyfikować i zanalizować.

Najczęściej przeprowadzane badania

Pomiary profilometryczne

Pomiary do bardzo dokładnej analizy równości lokalnych, krótkich i bardzo krótkich fal oraz nachyleń posadzek. Dzięki tym pomiarom można odnaleźć miejsca krytyczne posadzki i zaprojektować przebieg naprawy i osiągnięcie maksymalnej funkcjonalności magazynu – tzn. spełnienia wymagań na . Więcej informacji w części Pomiary SFF.

Równość lokalna

Wykonanie pomiaru równości powierzchni za pomocą 2 metrowej łaty zgodnie z normami ČSN i DIN lub geodezyjnie zgodnie z normą DIN.

Równość całkowita

Wykonanie pomiaru wysokościowego w liniach lub siatce konieczne jest do zmapowania odbudowywanej powierzchni posadzki z ujawnieniem zewnętrznych znaków złej jakości (zakrzywienia dylatacji w narożach i krawędziach, nierówności powierzchni posadzki ponad tolerancję, spadki).

Analiza akustyczna

Wykrywanie powierzchni z pozytywnym oddźwiękiem akustycznym, który identyfikuje wady w warstwie powierzchniowej (delaminowane warstwy posadzki, pustki w płycie betonowej, pustki pod płytą betonową).

Wytrzymałość na ściskanie z analizą próbek

Odwierty rdzeniowe w celu pobrania próbek umożliwią identyfikację wad w makro/mikro strukturze betonu (pęknięcia, porowatość, segregacja kruszywa i inne), określenie zawartości/rodzaju/lokacji ułożenia zbrojenia i przede wszystkim klasyfikację wytrzymałości na ściskanie betonu. Określone parametry betonu stają się tak materiałem do obliczeń statycznych posadzki przemysłowej.

Przyczepność warstwy powierzchniowej

Kontrola jakości przylegania wyrównującej lub finalnej warstwy posadzki przemysłowej do betonu podkładowego.

Spójność wewnętrzna

Kontrola jakości wewnętrznej spójności betonu z poszczególnymi warstwami posadzki przemysłowej

Odporność na ścieranie

Kontrola długotrwałej odporności powierzchni posadzki przemysłowej na ścieranie metodą BCA (badania na budowie oraz w laboratorium) albo metodą Tabera (badania w laboratorium).

Kotwienie

Kontrola jakości betonu w przypadku kotwienia, przeprowadzenie badań kotwienia - wyciągnięcie/wyrwanie kotwów.

Wilgotność

Określenie wilgotności płyty betonowej w celu aplikacji końcowej syntetycznej (paronieprzepuszczalnej) masy samopoziomującej bez powstania wad spowodowanych wbudowaną wilgotnością.

Odporność chemiczna

Badania symulacyjne odporności chemicznej poprzez działanie cieczy, projektowanie powierzchni wytrzymałych stosowanych w przemyśle chemicznym, spożywczym.

Analiza wad betonu

Optyczne, strukturalne i chemiczne analizy uzupełnione o pomiary fizyczno-mechaniczne przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń laboratoryjnych (mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy z EDS, dyfraktometria rentgenowska, mikrotwardościomierze i wiele innych metod. Więcej informacji na Technical and testing institute Brno